The Team Questionnaire Regions index Topics index Bibliographies index Images index

Bohemia - Bibliography

Primary Sources

Al-Masoodi, Rýžoviště zlata a drahokamů,ed. I. Hrbek in: MMFH III, pp. 404-408.

Annales Fuldenses,ed. F. Kurze, MG SS rer. Germ. (Hannover 1891).

Annales regni Francorum, ed. F. Kurze, MG SS rer. Germ. (Hannover 1895).

Bruno of Querfurt, Vita S. Adalberti, ed. J. Karwasińska, Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot drugi, Monumenta Poloniae Historica, Nova Series IV/2 (Warsaw 1969).

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, I (805-1197), ed. G. Friedrich (Prague 1904-1907).

Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und der Brief des Erzbischofs Theotmar von Salzburg, ed. F. Lošek, Monumenta Germaniae Historica, Studien und Texte Bd. 15 (Hannover 1997).

Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. B. Bretholz, Monumenta Germaniae Historica SS rer. germ. NS, t. II (Berolini 1923).

Crescente fide, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum, vol I (Prague 1873), pp. 183-190.

Cronica Przibiconis dicti Pulkaua, ed.J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum. Prameny dějin českých, vol.V (Prague), pp. 3-326.

Dalimil, Rýmovaná kronika česká, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum. Prameny dějin českých, vol. III (Prague 1882), pp. 3-224.

Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, ed. L. E. Havlík in MMFH III., pp. 285-291.

Enea Silvio, Historia Bohemica, Historie Česká, Czech transl. D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl, intro. F. Šmahel (Prague 1998).

Fuitin provincia Bohemorum (Vita S. Ludmilae), ed. V. Chaloupecký.

Gumpold, 'Vita Venceslai' in Fontes rerum Bohemicarum I (Prague 1873), pp. 144-166.

'Monachi Sazaviensis continuatio Cosmae' in Fontes rerum Bohemicarum. Prameny dějin českých, ed. J. Emler, vol. II (Prague 1874), pp. 238-269.

Nejstarší česká rýmovaná kronika t. ř. Dalimila, ed. B. Havránek - J. Daňhelka (Prague 1957).

Prologue Life of Saint Ludmila, in M. Kantor, The Origins of Christianity in Bohemia, (Evanston 1990).

'Quia te zelo fidei', Monumenta Germaniae Historica Ep. VII, pp. 354-358, No 1.

Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile [Compendium of the Old Church Slavonic literary sources about St Wenceslas and St Ludmila], ed J. Vajs. (Prague 1929).

'Vincentius Chronicle', in Fontes rerum Bohemicarum vol. II, ed. J. Emler (Prague 1874), pp. 407-460.

Christian, 'Vita et passio S. Wenceszlai et S. Ludmile, ave eius' in J. Ludvíkovský (ed.), Kristiánova legenda -Legenda Christiani, (Prague 1978).

Electronically Available Primary Sources

http://www.sendme.cz/trestik/prameny.htm

(contains the following sources):

J. Ludvíkovský (ed), Legenda Christiani, Prague, 1978.

Adalberti episcopi Pragensis Adhortatio ad clericos de matrimoniis eorum

Gumpoldi Mantuani episcopi Passio Vencezlai martyris (FRB I, J. Emler (ed))

Passio s. Vencezlai incipiens verbis Crescente fide christiana (recensio bavarica)

Passio s. Vencezlai incipiens verbis Crescente fide christiana (recensio bohemica)

CD-ROM

Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte, hrsg. von Winfried Bogon (1998)

Continuatio fontium medii aevi, hrsg. von Thomas Müller, Alexander Pentzel (1999)

Secondary Sources

Archaeology

Benda, K., 'K otázce počátků Prahy' [On the Question of the Beginnings of Prague] Umění 21 (1973), pp. 471-477.

Borkovský, I., 'Kostel Panny Marie na Pražském hradě' [The Church of the Virgin in Prague Castle] in Památky archeologické 44 (1953), pp. 129-200.

Borkovský, I., Levý Hradec. Nejstarší sídlo Přemyslovců [Levý Hradec. The Earliest Seat of the Přemyslids] (Prague 1965).

Borkovský, I., Pražský hrad v době přemyslovských knížat [Prague Castle at the Time of the Přemyslid Dukes] (Prague 1969).

Bubeník, J., 'K problémům periodizace a chronologie staršího úseku vývoje raně středověké hmotné kultury v Čechách' [On the problems of periodisation and chronology in the classification of the development of the older phrase of the Early Medieval material culture in Bohemia] in Archeologické rozhledy 46 (1994), pp. 54-64.

Castrum Pragense [Reports of excavations in Prague castle] 1, 1988.

Frolík, J. et al, Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu [The Earliest sacral Architecture in Prague Castle] (Prague 2000).

Frolík, J., 'Pražský hrad v raném středověku'[Prague Castle in the Early Middle Ages] in Přemyslovský stát kolem roku 1000, Na paměť knížete Boleslava II. (Prague 2000), pp. 101-120.

v. Gladiss, D. (ed.), Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 6, Die Urkunden Heinrichs IV., vol 2, No. 390 (Weimar 1952), p. 515-517.

Hrubý, V., 'Základy kostela na staroslovanském pohřebišti ve Starém Městě "Na Valách" ' [The Foundation of the Churches on the Old Slavonic Burial Ground in Staré Město "Na Valách"] in Památky Archeologické 46 (1955), pp. 265-306.

Hrubý, V., Staré Město. Velkomoravské pohřebišté 'Na Valách' [Staré Město. The Great-Moravian Burial Ground "Na Valách"] (Prague 1955).

Hrubý, V., Staré Město. Velkomoravský Velehrad [Staré Město. The Great-Moravian Velehrad] (Prague 1965).

Krumphanzlová, Z., 'Počátky křesťanství v Čechách ve světle archeologických výzkumů' [The Beginnings of Christianity in Bohemia in the Light of Archaeological Research] in Památky archeologické 62 (1971), pp. 406-456.

Krumphanzlová, Z., 'Kultovní místo na pohřebišti v Lahovicích' [Cult site at the burial ground in Lahovice] in Život v archeologii středověku (Prague 1997), pp. 394-401.

Lutovský, M. 'Kolínský knížecí hrob: ad fontes' [The ducal tomb in Kolín: ad fontes] in Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, 48 (1994), pp. 37-76.

Lutovský, M., Hroby předků. Sonda do života a smrti dávných Slovanů [Ancestral Tombs. A Window into the Life and Death of Ancient Slavs] (Prague 1996).

Lutovský, M., Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [Encyclopaedia of Slav Archaeology in Bohemia, Moravia and Silesia] (Prague 2001).

Poulík, J., Staří Moravané budují svůj stát [The Old Moravians Build their State] (Brno 1960).

Poulík, J., Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích [The Two Great Moravian Rotundas in Mikulčice] (Prague 1963).

Poulík, J., Mikulčice. Velkomoravské mocenské ústředí [Mikulčice. The Great Moravian Capital] (Prague 1974).

Sláma, J., 'Svatojiřské kostely na raně středověkých hradištích v Čechách' [Churches Dedicated to St George in Early-Medieval Bohemian Castle Settlements] in Archeologické rozhledy 29 (1977), pp. 269-280.

Sláma, J., 'Mittelböhmen im frühen Mittelalter' I., Katalog der Grabfunde, Praehistorica 5 (Prague 1977).

Sláma, J., 'K počátkům hradské organizace v Čechách' [On the Beginnings of castle organisation in Bohemia] in Typologie raně feudálních slovanských států (Prague 1987), pp. 175-190.

Šolle, M., Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách [Stará Kouřim and the manifestation of Great Moravian material culture in Bohemia] (Prague 1966).

Sommer, P., 'Early Medieval Monasteries in Bohemia' in 25 Years of Archaeological Research in Bohemia, Památky archeologické - Supplémentum I (Prague 1994), pp. 206-211.

Sommer, P., 'Christianisierung Mitteleuropas und die archäologischen Quellen' in Slavia antiqua 37 (1996).

Sommer, P., 'Zum Stand der monastischen Archäologie in Böhmen' in Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12 (1996), pp. 169-177.

Sommer, P., 'Archäologische Untersuchungen in Kirchen und Klöstern Böhmens und die ältesten tschechischen Sakralbauten' in K. Schmotz (ed), Vorträge des 19. Niederbayerischen Archäologentages (Deggendorf 2001), pp. 195-218.

History

Beumann, H. and W. Schöder (eds.), Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter (Sigmaringen 1978).

Bláhová, M., Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota [The Old Czech Chronicle of the so-called Dalimil in the Context of Medieval Latin Historiography and its value as a Source] (Prague 1995).

Bláhová, M., J. Frolík and N. Profantová, Velké dějiny zemí Koruny české [A Greater History of Bohemian Crown Lands] Vol I (-1197), (Prague 1999).

Boháč, Z., 'Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení' [Church dedications as a Source for the History of Settlements] in Československý časopis historický 21 (1973), pp. 369-388.

Boháč, Z., 'Vývoj diecézní organizace českých zemí' [The Development of the Diocesan Organisation in Bohemia and its Territories] in Z. Hledíková (ed), Traditio & Cultus. Miscellanea Historica Bohemica (1993), pp. 21-35.

Boháč, Z., 'Středověké kláštery v Čechách a na Moravě ve době předhusitské' [Medieval Monasteries in Bohemia and Moravia in the pre-Hussite Period] in Historická geografie 28 (1995), 137-153.

Büttner, H., 'Erzbischof Willigis von Mainz und das Papsttum bei der Bistumserrichtung in Böhmen und Mähren im 10. Jh.' in Rheinische Vierteljahrsblätter 30 (1965), pp. 1-22.

Cach, F., Nejstarší české mince [The oldest Bohemian coins] vols I and II (Prague 1970-72).

Čaplovič, D., J. Doruľa (eds), Central Europe in 8-10th century. Mitteleuropa im 8-10 Jahrhundert (Bratislava 1997).

Chaloupecký, V., Svatováclavský sborník II [The St Wenceslas Compendium II] (Prague 1939).

Chaloupecký, V., Arnošt z Pardubic. První arcibiskup Pražský (1346-1364) [Arnošt of Pardubice. The first archbishop of Prague (1346-1364)] (Prague 1941).

Chaloupecký, V., Na úsvitu křestanství [At the Dawn of Christianity] (Prague 1942).

Chaloupecký, V., and B. Ryba, Středověké legendy prokopské [The Medieval Legends of St Procopius] (Prague 1953).

P. Charvát, 'Předkřesťanské ideologie v raném českém středověku' [Pre-Christian Ideologies in Early Medieval Bohemia] in Studia Mediaevalia Pragensia I (1988), pp. 77-91.

Cibulka, J., Český řád korunovační a jeho původ [The Bohemian Coronation Ordinal and its Origins] (Prague 1934).

Cibulka, J., 'Vypravování legendy Kristiánovy o pokřtění Bořivoje' [Christian's Account of the Baptism of Bořivoj] in Sborník k sedmdesátinám J. Květa (Prague 1965), pp. 65-72.

Codrington, H. W., The Liturgy of Saint Peter (Münster 1936).

Dobrovský, J., 'Kritische Versuche die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reiningen' in Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften I (1803).

Dobrovský, J., Dějiny české řeči a literatury [History of Bohemian spoken language and literature] (Prague 1951).

Dvorník, F., The Slavs: their Early History and Civilization (Boston 1956).

Dvorník, F., The Slavs in European History and Civilization (New Brunswick 1962).

Dvorník, F., Byzantine Mission among the Slavs (New Brunswick 1970).

Dvořák, M., 'Versus de passione sancti Adalberti a Kosmovy zprávy o českém pohanstvi' ['Versus de passione sancti Adalberti and Cosmas' Reports on Bohemian Paganism] in Český časopis historický 8 (1901) pp. 448-451.

Fiala, Z., 'K otázce funkce našich listin do konce 12. století' [On the Question of the Role of Bohemian Charters until the End of the 12th Century] in Sborník prací brněnské university, C 7 (1967), pp. 5-34.

Fiala, Z., 'O církevně-chronologické terminologii v legendě Kristiánově' [On the Ecclesiastical-chronological Terminology in Christian's Legend] in Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3-4 (1971), pp. 15-37

Fried, J., 'Der hl. Adalbert und Gnesen' in Archiv f. mittelrheinische Kirchengeschichte 50 (1998).

Gieysztor, A., 'Politische Heilige im hochmittelalterlichen Polen und Böhmen' in Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hg. v. J. Peterson, Vorträge u. Forschungen 42 (Sigmaringen 1994), pp. 324-341 .

Graus, F., 'Rex-dux Moraviae' in Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university C7, (1960), pp. 181-190.

Graus, F., 'Velkomoravská říše v české středověké tradici' [The Great Moravian Empire in Bohemian Medieval Tradition] in Československý časopis historický 11 (1963), pp. 289-305

Graus, F., 'Slovanská liturgie a písemnictví v přemyslovských Čechách 10. století' [Slavonic Liturgy and Literacy in 10th-century Přemyslid Bohemia] in Československý časopis historický 14 (1966), pp. 473-495.

Graus, F., 'Kirchliche und heidnische (magische) Komponenten der Stellung der Přemysliden. Přemyslidensage und Wenzelsideologie' in F. Graus, H. Ludat (eds), Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit (Wiesbaden 1967), pp. 148-167.

Graus, F., 'Die Entwicklung der Legenden der sogennanten Slavenapostel Konstantin und Method in Böhmen und Mähren' in Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 19 (1971), pp. 161-211.

Guth, K. (ed.), Svatováclavský sborník [The St Wenceslas Compendium] I (Prague 1934).

Hahn, W., 'Biagota coniunx und Emma Regina - einige Randbemerkun zu den ältesten böhmischen Herzogsmünzen' in Jahrbuch f. Numismatik u. Geldgeschichte 28/29 (1978/79), pp. 65-80.

Hahn, W., 'Die älteste böhmische Münzprägung Boleslaus II. - eine Materialzusammentsellung' in Moneta Medievalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin (Warsaw 2002), pp. 379-392.

Hásková, J., 'K  státní ideologii raně feudálních Čech' [On the State Ideology of Early Feudal Bohemia] Numismatické listy 29 (1974), pp. 71-77.

Hásková, J., Česká mince doby románské [Bohemian Romanesque Coins] (Cheb 1975).

Hauptová, Z., 'Církevněslovanské písemnictví v přemyslovských Čechách' [Old Church Slavonic literacy in Přemyslid Bohemia] in Jazyk a literatura v historické perspektivě Ústí n. Labem (1998), pp. 5-42.

Hilsch, P., Die Bischöfe von Prag in der frühen Stauferzeit. Ihre Stellung zwischen reichs- und Landesgewalt von Daniel I. (1148-1167) bis Heinrich (1182-1197) (Munich 1969).

Hilsch, P., 'Der Bischof von Prag und das Reich in sächsischer Zeit' in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 28 (1972), pp. 1-41.

Hilsch, P., Die Stellung des Bischofs von Prag im Mittelalter - ein Gradmesser böhmischen "Souverenitat"'in Zeitschrift für Ostforschung 23 (1974), pp. 431-439.

Hledíková, Z., 'Pražská metropolitní kapitula, její samospráva a postavení do doby husitské' [Prague Metropolitan Chapter, its Autonomy and its Status up to the Hussite Period] in Sborník historický 19 (1972), p. 5-48.

Hledíková, Z., 'Das Studium von mittelalterlichen kirchlichen Korporationen in Böhmen und Mähren' in Quaestiones Medii Aevi Novae 2 (1997), pp. 61-69.

Hledíková, Z., 'Prag zwischen Mainz und Rom. Beziehungen des Bistums Prag zur Metropole und Papsttum' in Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 50 (1998), pp. 71-88.

Holtzmann, R., 'Die Urkunde Heinrichs IV. für Prag vom Jahre 1086' in Archiv für Urkundenforschung 6 (1918), pp. 177-193.

Hrubý, F., 'Církevní zřízení v Čechách a na Moravě od X. do konce XII. století a jeho poměr ke státu' [Bohemian and Moravian Church Organisation from the 10th to the End of the 11th Century] in Český časopis historický 22 (1916), pp. 17-53, 257-287, 385-421.

Hrubý, F., 'Církevní zřízení v Čechách a na Moravě od X. do konce XII. století a jeho poměr ke státu' [Bohemian and Moravian Church Organisation from the 10th to the End of the 11th Century] in Český časopis historický 23 (1917), pp. 38-73.

Hrubý, V., 'Původní hranice biskupství pražského a hranice říše české v 10. století' [The Original Borders of the Prague Bishopric and the Borders of the Bohemian Kingdom in the 10th Century] in Časopis Matice moravské 50 (1926), pp. 85-154.

Kadlec, J.,'Auf dem Wege zum Prager Bistum. Zur Vorgeschichte seiner Gründung' in Geschichte der Ost- und Westkirche in ihren wechselseitigen Beziehungen, Annales Instituti Slavici 1/3 (1967), pp. 29-45.

Kadlec, J., Přehled českých církevních dějin 1 [A Survey of Bohemian Ecclesiastical History] (Rome 1987).

Kadlec, J. (ed), Bohemia Sancta (Prague 1989).

Kantor, M., The Origins of Christianity in Bohemia (Evanston 1990).

Karbusický, V, Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury [Legends, Myths and History. The Oldest Bohemian Legends in the Context of European Culture] (Prague 1995).

Konzal, V., 'První slovanská legenda Václavská a její "Sitz im Leben"'[The First Slavonic Legend of St Wenceslas and its "Sitz im Leben"] in Studia Mediaevalia Pragensia I (1988), pp. 113-127.

Králík, O., 'O existenci slovanské legendy prokopské' [On the Existence of the Slavonic Legend of St Procopius] in Slavia 33 (1964), pp. 443-448.

Králík, O., 'Nová fáze sporů o slovanskou kulturu v přemyslovských Čechách' [A New Phase in the Dispute over the Slavonic Culture in Přemyslid Bohemia] in Slavia, 37 (1968), pp. 474-494.

Krzemieńska, B., 'Krize českého státu na přelomu tisíciletí' [The Crisis of the Bohemian State Around the Year 1000] Československý časopis historický 18 (1970), pp. 246-272.

Krzemieńska, B., Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století [Břetislav I, Bohemia and Central Europe in the first half of the 11th century] 2nd ed. (Prague 1999).

Kurz, J., 'Význam činnosti slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje v dějinách slovanské kultury' [The Importance of the Missionary Activity of the Slav Apostles, Cyril and Methodius, in the History of the Slavonic Culture] Slavia 32 (1963), pp. 309-326.

Labuda, G., 'Kraków biskupi przed rokiem 1000. Przyczynek do dyskusji nad dziejami misji metodiańskiej w Polsce' in Studia Historyczne 27 (1984).

Labuda, G., 'Czeskie chrześciaństwo na Śląsku i w Małopolsce w X i XI wieku' [Bohemian Christianity in Silesia and Lesser Poland in the 10th and 11th centuries] in Chrystianizacja Polski południowej (Kraków 1994), pp. 94-96.

Labuda, G., Mieszko I [Mieszko I] (Wrocław and Warszawa and Kraków 2002).

Laurenčík, J., 'K otázce liturgie sv. Petra' [On the question of the liturgy of St Peter]in Studia palaeoslovenica (Prague 1971), pp. 201-214.

Matzke, J. Das Bistum Olmütz im Hochmittelalter von Heinrich Zdik bis Bruno von Schaumburg. 1126-1281 (Königstein and Taunus 1969).

Němec, I., 'Nejstarší české názvy kostela' [The earliest Bohemian church dedications], Slavia 61 (1992), pp. 61-65.

Novotný, V., České dějiny I, Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha [Bohemian History I. From the Earliest Times to the Death of Duke Oldřich] (Prague 1912).

Nový, R., Přemyslovský stát 11. a 12. Století [The Přemyslid State in the 11th and 12th Century] (Prague 1972).

Nový, R., 'K zakládací listině pražského biskupství' [On the Foundation Charter of the Bishopric of Prague] in Traditio et cultus. Miscellanea historica bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi... dedicata (Prague 1993), pp. 13-19.

Palacký, F., Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě [The History of the Bohemian People in Bohemia and Moravia] vol 1 (Prague 1874-76).

Pekař, J., Die Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit Christians (Prague 1906).

Petráň, Z., První české mince [The Earliest Bohemian Coins] (Prague 1998).

Petráň, Z., 'Mince biskupa Vojtěcha' [The Coins of Bishop Adalbert] in D. Třeštík and J. Žemlička, Svatý Vojtěch: Čechové a Evropa (Prague 1998), pp. 55-78.

Petráň, Z., 'Jaké mince vlastně viděl na pražském trhu Ibrahím ibn Jákúb? Několik poznámek k počátkům českého mincovnictví' [What coins did Ibrahim ibn Jacub see at the Prague market? A few observations on the origins of Bohemian coinage] in J. Klápště, E. Plešková, J. Žemlička (eds.), Dějiny ve věku nejistot (Prague 2003), pp. 209-219.

Polc, J.V. (ed), Svatý Vojtěch. Sborník k mileniu [St Adalbert. The Millennium Compendium] (Prague 1997).

Profantová, N., Kněžna Ludmila. Vládkyně, světice a zakladatelka dynastie [Duchess Ludmila. Ruler, saint and founder of the dynasty] (Prague 1996).

Radoměrský, P. and V. Ryneš, 'Společná úcta sv. Václava a sv. Vojtěcha, zvláště na českých mincích a její historický význam' [The joint veneration of St Wenceslas and St Adalbert, especially on Bohemian coins, and its historical significance] in Numismatické listy 13 (1958), pp. 35-48.

Ryneš, V., 'Několik poznámek k počátkům svatoprokopské úcty' [Some Comments on the Beginnings of the Cult of St Procopius] in Slavia 36 (1967), pp. 271-279.

Schmidt, R., 'Die Einsetzung der böhmischen Herzöge auf den Thron in Prag', in H. Beumann - W. Schöder (eds.) Nationes, vol 1: Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter (Sigmaringen 1978), pp. 439-463.

Schulte, W., 'Die Gründung des Bistum Prag' in Historisches Jahrbuch 22 (1901), pp. 285-297.

Sláma, J., 'Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 10. století?' [The Slavniks - a central or peripheral affair of Bohemian history in the 10th century?] Archeologické rozhledy 47 (1995), pp. 182-224.

Sommer, P., 'Heidnische und christliche Normen im Konflikt - Die Vorstellungswelt der böhmischen Gesellschaft im frühen Mittelalter' in D. Ruhe, K.-H. Spiess (eds), Prozesse der Normbildung und Normveränderung in mittelalterlichen Europa (Stuttgart 2000), pp. 161-186.

Sommer, P., 'Život v raně středověkých Čechách podle nejstarších prokopských legend' [Life in Early Medieval Bohemia According to the Oldest Legends of St Procopius] Sázavsko 7 (2001), pp. 4-27.

Sommer, P. Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000, Colloquia mediaevalia Pragensia 2 (Prague 2001).

Spangenberg, H., 'Die Gründung des Bistum Prag' in Historisches Jahrbuch 21 (1900), pp. 758-775.

šimák, J.V., Kronika československá I [The Czechoslovakian Chronicle I] (Prague ND).

Tadra, F., Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských [Bohemia's Cultural Contacts with Abroad up to the Hussite Wars] (Prague 1897).

Thomson, F. J., 'SS. Cyril and Methodius and a mythical western heresy: trilinguism' in Annalecta Bollandiana 110 (1992), pp. 67-122.

Tomek, V. V., Děje království českého [The History of the Bohemian Kingdom] (Prague, 1885).

Třeštík, D., Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení [Cosmas' chronicle. A study of the beginnings of Czech literacy and political thinking] (Prague 1968).

Třeštík, D. 'K sociální struktuře přemyslovských Čech. Kosmas o knížecím vlastnictví půdy a lidí' [On social structure in Přemyslid Bohemia. Cosmas on the ducal ownership of land and people] in Československý časopis historický 19 (1971), pp. 537-567.

Třeštík, D., Kosmas [Cosmas] (Prague 1972).

Třeštík, D., 'Bořivoj und Svatopluk. Die Entstehung des böhmischen Staates und Grossmähren' in J. Poulík and B. Chropovský (eds.), Grossmähren und die Anfänge der tschechoslowakischen Staatlichkeit (Prague 1986), pp. 311-344.

Třeštík, D. 'Die Gründung Prags' in H. Brachmann (ed.), Burg-Burgstadt-Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa (Berlin 1995), pp. 228-240.

Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935) [The Beginning of the Přemyslids. The Entry of the Bohemians into History (530-935)] (Prague1997).

Třeštík, D. 'The Baptism of the Czech Princes in 845 and the Christianization of the Slavs', Historica 2, Nova series (1997), pp. 7-59.

Třeštík, D., 'Místo Velké Moravy v dějinách' [The Place of Great Moravia in History] in Český časopis historický 97 (1999), pp. 689-727.

Třeštík, D., 'Von Svatopluk zu Bolesław Chrobry: Die Entstehung Mitteleuropas aus der Kraft des Tatsächlichen und aus einer Idee' in P. Urbańczyk (ed.), The Neighbours of Poland in the 10th Century (Warszawa 2000), pp. 111-145.

Třeštík, D., Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 781-871 [The Birth of Great Moravia. Moravians, Bohemians and Central Europe between 781-871] (Prague 2001).

Třeštík, D.'"Eine große Stadt der Slawen namens Prag". Staaten und Sklaven in Mitteleuropa im 10. Jahrhundert', in P. Sommer (ed.) Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Colloquia mediaevalia Pragensia 2 (Prague 2001), pp. 93-138.

Třeštík, D., Mýty kmene Čechů [Myths of the Bohemian Tribe] (Prague 2004).

Třeštík, D. Slawische Liturgie und Schrifttum im Böhmen des 10. Jahrhunderts. Vorstellungen und Wirklichkeit (forthcoming).

Třeštík, D. and J. Žemlička (eds), Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa [St Adalbert, the Bohemians and Europe] (Prague 1998).

Třeštík, D., P. Sommer, J. Žemlička, in Europas Mitte um 1000 (Stuttgart 2000).

Třeštík, D., L. Polanský, J. Sláma (eds), Přemyslovský stát okolo roku 1000 [The Přemyslid State Around the Year 1000] (Prague 2001).

Turek, R., Čechy na úsvitě dějin [Czechs at the Dawn of History] (Prague 1963).

Turek, R., 'Listina Jindřicha IV. z 29. dubna 1086 (DH IV. 390) a její teritoria' [The charter of Henry IV of 29th April, 1086 (DH IV. 390) and its territory] in Slavia Antiqua 22 (1979), pp. 69-122.

Turek, R., Čechy v raném středověku [Czechs in the Early Middle Ages] (Prague 1982).

Turek, R., 'Das Verhältnis der Kirche zur weltlichen Macht zur Zeit der Přemysliden' in J. Hofmann, Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 33 (St Ottilien 1993), pp. 87-99.

Vacek, F., 'Dějiny církevního desátku v Čechách a na Moravě' [The History of the Churches' Tenth in Bohemia and Moravia] in Časopis pro dějiny venkova 12 (1935), pp. 1-14.

Váňa, Z., Svět slovanských bohů a démonů [The World of Slav Deities and Demons] (Prague 1990).

Vaněček, V., Prvních tisic let...Předstátní společenská organisace a vznik státu u českých Slovanů [The First Thousand Years...The Pre-state Social Organisation and the Rise of the State of the Bohemian Slavs] (Prague 1949).

Vašica, J. 'Slovanská liturgie sv. Petra' [The Slav Liturgy of St Peter] in Byzantinoslavica, 8 (1939/1940), pp. 313-332.

Vašica, J., Slovanská bohoslužba v českých zemích [The Slav Liturgy in Bohemia] (Prague 1940).

Vavřínek, V., Církevní misie v dějinách Velké Moravy [The Church Mission in the History of Great Moravia] (Prague 1963).

Vavřínek, V., 'Předcyrilometodějské misie na Velké Moravě' [The Pre-Cyrillomethodian missions in Great Moravia] in Slavia 32 (1963), pp. 465-480.

Vavřínek, V., 'The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy' in V. Vavřínek (ed.), Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.-11. Jahrhundert (Prague 1978), pp. 255-281.

Vavřínek, V., 'Mission in Mähren - zwischen dem lateinischen Westen und Byzanz', in A. Wieczorek and H.-M. Hinz, I. (eds.), Europas Mitte um 1000 (Stuttgart 2000), pp. 304-310.

Večerka, R., Slovanské počátky české knižní vzdělanosti [Slav beginnings of Bohemian literacy] (Prague 1963).

Veselský, J., 'K pravosti listu Jana XIII. v Kosmově kronice' [On the legal authority of John XIII's bull in Cosmas' chronicle], Listy filologické 111 (1988), pp. 76-82.

Vlasto, A. P., The Entry of the Slavs into Christendom (Cambridge 1970).

Winter, Z., Život církevní v Čechách [The History of Religious Life in Bohemia] I (Prague 1895).

Wolverton, L., Hastening Toward Prague. Power and Society in the Medieval Czech Lands (Philadelphia 2001).

Žemlička, J. (ed), Typologie raně feudálních slovanských států [The Types of Slavic Early Feudal States] (Prague 1987).

Žemlička, J., 'Ideologie státu posledních Přemyslovců' [The State Ideology of the Last Přemyslids] in Folia historica bohemica 12 (1988), pp. 123-142.

Žemlička, J., Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu [Otakar I. The Ruler, the State and Bohemian Society on the Threshold of Late Feudalism] (Prague 1990).

Žemlička, J., 'Origins of Noble Landed Property in Přemyslide Bohemia' in J.M. Bak (ed), Nobilities in Central and Eastern Europe: Kingship, Property and Privilege, History and Society in Central Europe 2, (Krems 1994), pp. 7-24.

Žemlička, J., 'Expanze, krize a obnova přemyslovských Čech v letech 935-1055' [The Expansion, Crisis and Regeneration of Bohemia between 935 and 1055] in Český časopis historický 93 (1995), pp. 205-222.

Žemlička, J., Čechy v době knížecí (1034-1198) [Bohemia During the Reign of the Dukes (1034-1198](Prague 1997).

History of Art

Bachmann, E. (ed.), Romanik in Böhmen (Munich 1977).

Bažant, J., Umění českého středověku a antika [Medieval Art in Bohemia and Antiquity] (Prague 2000).

Benešovská, K. et al., Ten Centuries of Architecture, vol I (Architecture of the Romanesque) (Prague 2001).

Böhm, J., et al, L'art ancien en Tchécoslovaquie, exhibition catalogue (Paris, Musée des arts décoratif 1957).

Cibulka, J., Korunovační klenoty království českého [Coronation Insignia of the Bohemian Kingdom] (Prague 1969).

Dějiny českého výtvarného umění [The History of Bohemian Art]I/1 (Prague 1984).

Guth, K., 'České rotundy' [Bohemian Rotundas] in Památky arceologicke 34 (1925).

Havránek, B. (ed), Velká Morava. Tisícletá tradice státu a kultury [Great Moravia. The 1000-Year Old Tradition of the State and Culture](Prague 1963).

Chaloupecký V., J. Květ, V. Mencl, Praha románská [Romanesque Prague] (Prague 1948).

Jelínek, K., 'Slovanská a latinská Sázava' [Slavonic and Latin Sázava] in Slavia 34 (1965), pp. 123-131.

Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061-1092) [Royal Vyšehrad. A Collection of Essays in Honour of the 900 Years from the Death of the First Bohemian King Vratislav II] (Prague 1992).

Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla [Royal Vyšehrad II. Collection of Essays on the Occasion of the Millennium and the Dedication of the New Bells of the Chapter Church] (Prague 2001).

Květ, J., 'Česká mince doby románské jako výtvarné dílo'[Bohemian Romanesque coins as works of art] in Bulletin de l´Institut archéologique bulgare 16 (1950), pp. 195-203

Leger, L., L'évangčliaire Slavon de Reims, Texte du Sacre (Reims and Prague 1899).

Macůrek, J. (ed), Magna Moravia, Sborník k 1100 výročí přichodu byzantské mise na Moravu [Magna Moravia. Collection of Essays Contributed on the Occasion of the 1100th Anniversary of the Arrival of the Byzantine Mission in Moravia] (Prague 1965).

Mašín, J., Codex Vyšehradensis (Prague 1970).

Matějček, B., 'O původu českých rotund románských' [On the Origins of the Bohemian Romanesque Rotundas] in Český časopis historický 7 (1901), pp. 416-426.

Merhautová, A., Raně středověká architektura v Čechách [Early Medieval Architecture in Bohemia] (Prague 1971).

Merhautová, A., 'Bazilika svatého Víta, Václava a Vojtěcha' [The Basilica of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert] in A. Merhautová (ed), Katedrála sv. Víta v Praze (Prague 1994), pp. 16-24.

Merhautová, A. (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze [The Cathedral of St Vitus in Prague] (Prague 1994).

Merhautová, A. and D. Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě [Romanesque Art in Bohemia and Moravia] (Prague 1984).

Merhautová, A. and D. Třeštík, Ideové proudy v českém umění 12. století [Ideological Currents in 12th-century Bohemian Art] (Prague 1985).

Merhautová, A. and P. Sommer, 'Christliche Architektur und Kunst im böhmischen Staat um das Jahr 1000' in Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie 1 (Stuttgart 2000), pp. 411-417.

Merhautová-Livorová, A., 'Rotunda knížete Václava na Pražském hradě' [The Rotunda of Duke Wenceslas in Prague Castle] in Umění 13 (1965), pp. 88-92.

Merhautová-Livorová, A., Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě [The Basilica of St George in Prague Castle] (Prague 1972).

Merhautová-Livorová, A., 'Biskupský kostel na Pražském hradě' [The Bishop's Church in Prague Castle] in Umění 21, (1973), pp. 81-92.

Neuwirth, J., Geschichte der Christlichen Kunst in Böhmen (845-1306) (Prague 1888).

Nohejlová-Prátová, E., Krása české mince [The beauty of Bohemian coins] (Prague 1955).

Nový, R., 'Symboly české státnosti v 10. - 12. století' [The Symbols of Bohemian Statehood] in Folia Historica Bohemica 12 (1988), pp. 47- 63.

Pastrnek, F., 'Evangelium sázavo-emauzské čili remešské' [The Sázava-Emmaus or Reims Psalter] in Časopis Matice moravske 15 (1891), pp. 331-340.

Petr, J. and S. Šabouk (eds), Z tradic slovanské kultury v Čechách: Sázava a Emauzy v dějinách české kultury [From the Tradition of the Slavonic Culture in Bohemia: Sázava Monastery and the Emmaus Monastery in the History of Czech Culture] (Prague 1975).

Podlaha, A. and E. Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze [The Treasury of St Vitus Cathedral in Prague] (Prague 1903).

Pošmourný, J., 'Cír kevní architektura velkomoravské říše' [The Church Architecture of the Great Moravian Empire] in Umění 12 (1964), pp. 187-202.

Poulík, J., Pravěké umění [Prehistoric Art] (Prague 1956).

Reichertová, K., et al (eds.), Sázava, památník staroslověnské kultury v Čechách [Sázava, the Monument of the Old Slavonic Culture in Bohemia] (Prague 1988).

Schwarzenberg, K., Die Sankt Wenzels-Krone und die böhmischen Insignien (Vienna and Munich 1960).

Sláma, J. 'Svatojiřské kostely na raně středověkých hradištích v Čechách' [Churches dedicated to St George in Early-Medieval Bohemian Castle Settlements] in Archeologické rozhledy 29 (1977), pp. 269-280

Sommer, P., 'První dvě století benediktinských klášterů v Čechách' [The first two hundred years of Benedictine monasteries in Bohemia] in Studia Mediaevalia Pragensia 2 (1991), p. 75-100.

Sommer, P., Sázavský klášter [The Sázava Monastery] (Prague 1996).

Soukupová, H., Anežský klášter v Praze [The Convent of St Agnes in Prague] (Prague 1989).

Spunar, P., Kultura českého středověku [The Culture of the Middle Ages in Bohemia] (Prague 1985).

Vavřínek, V., 'Study of the Church Architecture from the Period of the Great Moravian Empire', Byzantinoslavica 25 (1964), pp. 288-301.

Vlček, P. et al (ed), Umělecké památky Prahy (Pražský hrad a Hradčany) [The artistic monuments of Prague: Prague Castle and Hradčany], pp. 136-47.

Vlček, P., P. Sommer, and D. Foltýn, Encyklopedie českých klášterů [Encyclopaedia of Bohemian monasteries] (Prague 1997).

Wieczorek, A. and H.-M. Hinz (eds.) Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, vols I-III (Stuttgart 2000).

Život v archeologii středověku [Life in the Archeology of the Middle Ages] (Prague 1997).

The bibliographical database of the CMS is accessible via:

http://www.hiu.cas.cz/ (search under: 1. Knihovna, 2. Bibliografická databáze).

© Petr Sommer, Dušan Třeštík, and Josef Žemlička, with the assistance of Zoë Opačić (who also provided additional material on art)